สร้าง TOP-DOWN Pixel เกมด้วย Unity

Make a game 2.5D Pixel with Unity

3.69 (8 reviews)
Udemy
platform
ภาษาไทย
language
Game Development
category
สร้าง TOP-DOWN Pixel เกมด้วย Unity
32
students
3.5 hours
content
Sep 2020
last update
$19.99
regular price

What you will learn

สร้างเกมด้วย Unity Pixel Art

Why take this course?


Course Headline: 🚀 Make a Top-Down Pixel Art Game in Unity: Learn to Develop & Monetize!

Course Description:

Are you ready to embark on an exciting journey into the world of game development with Unity? Our course, "Create a Top-Down Mobile Pixel Game and Earn with Advertisements", is designed for aspiring developers who dream of crafting engaging 2.5D pixel games and turning them into profitable ventures through advertising.

What You'll Learn:

 • Foundation of Unity: Dive into the basics of Unity, a powerful game development engine, and understand its interface and workflow.

 • Pixel Art Techniques: Explore the art of pixel art, learning how to create charming pixel characters and environments that will bring your game to life.

 • Game Mechanics: Grasp the core mechanics of Top-Down games, including player movement, camera control, and interactive elements like doors, switches, and enemies.

 • Scripting in Unity: Learn essential scripting with C# to implement game logic, handle user input, and create complex behaviors in your game world.

 • Game Design Principles: Understand the principles of good game design, including level design, difficulty progression, and player engagement strategies.

 • Monetization Strategies: Discover effective ways to monetize your game through in-app purchases and advertisements without compromising the gaming experience.

Course Highlights:

 • 🎨 Pixel Art Mastery: Convert your creative ideas into pixel art assets that will captivate players.

 • 🚀 Game Development Process: Follow a structured approach from concept to launch, ensuring a smooth and efficient development process.

 • 🛠️ Coding Skills: Enhance your coding skills with Unity's scripting API, tailoring the game mechanics exactly as you envision them.

 • 💰 Monetization Techniques: Implement advertising networks like AdMob or Unity Ads and learn how to strategically place ads within your game for maximum revenue without disruptive gameplay.

 • 🤝 Community Support: Join a community of fellow developers, share ideas, get feedback, and support each other in your game development journey.

Who Is This Course For?

 • Aspiring game developers looking to create their first game.

 • Game designers with a passion for pixel art and Top-Down genres.

 • Entrepreneurs interested in the gaming industry and how to monetize games effectively.

By the end of this course, you'll have all the tools and knowledge necessary to create your own Top-Down Pixel Art game in Unity, publish it, and potentially earn from it through advertising. So why wait? Let's start building your dream game today! 🎮✨

Enroll now and take the first step towards your career as a game developer with Unity!

Screenshots

สร้าง TOP-DOWN Pixel เกมด้วย Unity - Screenshot_01สร้าง TOP-DOWN Pixel เกมด้วย Unity - Screenshot_02สร้าง TOP-DOWN Pixel เกมด้วย Unity - Screenshot_03สร้าง TOP-DOWN Pixel เกมด้วย Unity - Screenshot_04

Reviews

Nosh8888
July 22, 2021
คนสอนได้เกมส์ของตัวเอง +ได้เงินจากคนเรียน คนเรียนได้ดูคนสอนสร้างเกมส์ของตัวเอง...... โค๊ตก็เขียนตามที่คนสอนรู้และเข้าใจตามเกมส์ของตัวเอง แล้วไง?? คนเรียนต้องสร้างเกมส์เหมือนมึงหรอ? ดัดแปลงอะไรได้มั้ย ก็ไม่....สอนก็ผิดๆถูกๆเหมือนมือสมัครเล่น แล้วคนที่ไม่เข้าใจรหัสโค๊ตเขาจะเขียนได้ยังไง คำไหนเป็นคำไหน คำไหนเดินตรง คำไหนถอย คำไหนขยับ?? แม่งนึกพิมพ์เหี้ยไรก็พิมพ์อะ จะให้เขียนตามโค๊ตเกมส์มึงแล้วได้เกมส์แบบมึงหรอ? แล้วคนเรียนจะเอาไปทำอะไรได้ สรุปก็คือไม่ได้ไง....เสียเวลาชิบ....

Charts

Price

สร้าง TOP-DOWN Pixel เกมด้วย Unity - Price chart

Rating

สร้าง TOP-DOWN Pixel เกมด้วย Unity - Ratings chart

Enrollment distribution

สร้าง TOP-DOWN Pixel เกมด้วย Unity - Distribution chart

Related Topics

3508528
udemy ID
9/18/2020
course created date
9/20/2020
course indexed date
Bot
course submited by