Mizanın Şifreleri

Mizan Hesaplarının Anlamı ve Önemi

5.00 (1 reviews)
Udemy
platform
Türkçe
language
Finance
category
instructor
Mizanın Şifreleri
480
students
1 hour
content
Nov 2021
last update
FREE
regular price

What you will learn

Mizan hesaplarının önemini anlayacaklar

Faaliyet döngüsünü hacimsel olarak anlayabilecekler

Mal ve para döngüsünün ne kadar gerçekçi olduğunu ve makyajlı mali veri anlayabilecekler

Mali verilerin ne kadar gerçeği yansıttığını anlayabilecekler

Risk noktalarını saptayabilecekler

Finansal analiz için ön hazırlık yapabilecekler

Description

FİNANSAL ANALİZ TANIMI VE AMACI


Finansal Analiz, analizi yapacak işletme ilgililerinin amaçlarına uygun olarak, bir veya bir kaç döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin gerek kendi aralarındaki gerekse bütünle olan ilişkilerinin çeşitli analiz tekniklerinden yararlanılarak incelenmesi, yorumlanması ve işletmenin içinde bulunduğu koşulların da gözönünde bulundurularak değerlendirilmesi işlemleridir.

Finansal analizde, analizi yapacak işletme ilgilisinin amacına göre, bir veya birkaç döneme ilişkin finansal tablolar incelenmekte ve finansal tablolarda yer alan kalemlerin zaman içinde göstermiş oldukları değişiklikleer saptanmaktadır. İnceleme sonucunda bulunan bulgular daha sonra yorumlanmakta, başka bir anlatımla neyi belirttikleri açıklanmaktadır. İşletmenin genel durumu içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortam da gözönünde bulundurularak, bulunan sonuçlar değerlendirilmekte ve geleceğe ait öngörüler yapılmaktadır.

Finansal Analiz, bir işletmenin; Finansal durumunu, karlılık durumu, mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığı gibi konular incelenerek mevcut ve geçmişteki durum saptanmaktadır.


Finansal tahlilin amacı ;

ü Bir işletmenin borç ödeme gücünü,

ü Bu gücün sürekli olup olmadığını,

ü İşletme gelirlerinin geçmişte gösterdiği eğilimi,

ü Kredileri ödeyecek gerekli fonları yaratıp yaratamayacağını saptamak


Finansal verilerin Analizi (Finansal Analiz)

Finansal analiz, kredi sürecinde, kredi ön inceleme çalışmaları ile başlamaktadır. Bu aşamada mali tablolar genel bir bakış ile incelenmektedir. Kredi sürecinin devamında, kredi değerliliğinin hesaplanması aşamasında ve kredi kullandırımından sonra gündeme gelen kredi yönetimi aşamalarında yapılan finansal analiz ise kredi analizinin en önemli aşamalarını içerecek bir şekilde daha kapsamlı bir çalışmadır.

Finansal verilerin analizi, bir işletmenin finansal durumunu ve finansal yönden gelişmesinin yeterli olup olmadaığını belirlemek içinfinansal tablolarda yer alan kalemlerdeki değişikliklerin, bu kalemler arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve aynı sektördeki diğer işletmelerle karşılaştırılmasıdır.


Finansal tablolar, kredi talebinde bulunan firmalar hakkında başlıca bilgi kaynağı olmalarının yanısıra, bazı durumlarda kredi kararının en önemli dayanağını da oluşturduklarından, bu tabloların analizi kredi analizi sürecinin en önemli adımlarından bir tanesidir.

Finansal verilerin analizindeki amaçlar, 3 ana başlık altında değerlendirilebilir.

1- Tabloların düzenlendiği tarihte firmann varlık ve kaynak yapılarının irdelenmesi

2- Borç ödeme gücünün gelecekte devam etme olasılığının incelenmesi

3- Firma gelirlerinin geçmiş dönemlerde göstermiş olduğu eğilimin ve firmanın gelecek dönemlerde talep edeceği krediyi geri ödeyebilecek ölçüde fon yaratıp yaratamayacağının saptanmasıdır.

Content

MİZAN ANALİZİ

MİZAN ANALİZİ
101 HESAP ALINAN ÇEKLER
102 HESAP BANKALAR
103 HESAP VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ
102-102-103 HESAP ÖZET
4383344
udemy ID
11/5/2021
course created date
11/25/2021
course indexed date
Bot
course submited by